Leżajsk
Przepisy Prawa Budowlanego
dokumenty do pobrania
e-budownictwo
epuap
informacja o urzędzie
służba cywilna

Aktualności

Ogłoszenia i przetargi

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Leżajsku poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Specjalista ds. inspekcji i orzecznictwa

Szczegóły oferty pracy znajdują się w niniejszym załączniku

Termin składania aplikacji: do 22.12.2022r.

Regulamin naboru dostępny jest pod następującym adresem.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko w służbie cywilnej – specjalista ds. inspekcji i orzecznictwa w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Leżajsku (ogłoszenie o naborze nr 112057 z dnia 08.12.2022r.), komisja konkursowa wybrała Panią Beatę Morawską zam. w Piskorowicach (Gmina Leżajsk).


ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na podstawie art. 81c ust. 2 i 4 ustawy Prawo budowlane w zakresie wykonania ekspertyzy technicznej na koszt osoby zobowiązanej do jej dostarczenia, zaprasza do składania ofert.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ekspertyza techniczna powinna zawierać ocenę, czy wykonane zadaszenie nad parterową częścią budynku mieszkalnego nr 164 zlokalizowanego w Dębnie (gmina Leżajsk), na działce nr ewid. 765 nie narusza przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, przy czym w przypadku niezgodności z tymi przepisami ekspertyza powinna określać sposób doprowadzenia przedmiotowego budynku lub jego części do zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego.

Pozostałe szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w niniejszym załączniku.

Termin składania ofert: do 06.02.2023r.


OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania innej jednostce budżetowej z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.
Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie składników majątku należy kierować na adres:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku ul. M.C. Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk lub drogą elektroniczną na adres: pnbl@wp.pl w terminie do dnia 29.12.2022r.

Szczegóły oferty znajdują się w niniejszym załączniku

czytaj dalej…

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Leżajsku do właścicieli, zarządców budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m

Przypomina się, że zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami) co najmniej dwa razy w roku, w terminach do dnia 30 listopada oraz do 31 maja budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2, właściciel lub zarządca winien poddać okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

 • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

czytaj dalej…

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Leżajsku do właścicieli, zarządców obiektów budowlanych

Z uwagi na rozpoczęcie sezonu grzewczego i występowanie niskich temperatur oraz mając na uwadze częste przypadki zatruć tlenkiem węgla przypomina się właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a szczególnie budynków jednorodzinnych i zagrodowych o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późniejszymi zmianami), zapewnienia przeprowadzenia w między innymi co najmniej raz w roku okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), instalacji gazowych oraz innych przeglądów. czytaj dalej…

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) – zwanego dalej RODO informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Leżajsku z siedzibą przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk,
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych : adres e-mail: apmendyk@tlen.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e w.w rozporządzenia.
 4. Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa dotyczących spraw z zakresu realizacji ustawowych zadań urzędu.
 6. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, tym w obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 9. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LEŻAJSKU

ADRES
37-300 Leżajsk, ul. M. C. Skłodowskiej 8
II – piętro, pokój 204A, 204B, 203

TELEFONY
Sekretariat: 17 242 07 37 wewn. 21
Fax: 17 242 07 37 wewn. 26
Księgowość: 17 242 07 37 wewn. 23

E-MAILE
kontakt@pinblezajsk.pl 
pnbl@wp.pl

GODZINY URZĘDOWANIA
Poniedziałek 7.30 – 15.30
Wtorek 7.30 – 15.30
Środa 7.30 – 15.30
Czwartek 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 15.30

Linki