PINB.233.1.2024

OGŁOSZENIE O NIEODPŁATNYM PRZEKAZANIU, DAROWIŹNIE ZBĘDNYCH, ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w  Leżajsku działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 998 ze zm.) informuje, iż dysponuje i może przekazać do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania lub darowizny zbędne, zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego w celu realizacji zadań publicznych.
Wykaz zbędnych, zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Leżajsku stanowi załącznik nr 1.
Nieodpłatne przekazanie zbędnych, zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek innych jednostek sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych, stosownie do § 38 ww. rozporządzenia.
Darowizna może nastąpić na rzecz podmiotów określonych w § 39, tj. jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych oraz jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U z 2021 poz. 1082 z późn. zm.), niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, oraz fundacji lub organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych. 
Jednostki zainteresowane otrzymaniem tych składników, proszone są o przesłanie do sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Leżajsku wniosku o nieodpłatne przekazanie (wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia) lub wniosku o darowiznę (wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia) w terminie do dnia 01.03.2024r. Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie zbędnych, zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego należy kierować na adres:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku ul. M.C. Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@pinblezajsk.pl w terminie do dnia 01.03.2024r.
Zbędne, zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego będą udostępnione do obejrzenia, po wcześniejszym ustaleniu terminu w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Leżajsku, ul. M.C.Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk.
O kolejności rozpatrzenia wniosków decydować będzie data i godzina wpływu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Leżajsku. Kwestia transportu po leży po stronie Odbierającego.
Osobą upoważnioną do kontaktu z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Leżajsku jest Pani Aneta Mendyk, tel. 696 343 367.
Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie BIP Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Leżajsku.

Załącznik_nr_1
Załącznik_nr_2
Załącznik_nr_3