KOMUNIKAT
POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W LEŻAJSKU
DO WŁAŚCICIELI, ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W ZWIĄZKU Z  POTENCJALNYMI ZAGROŻENIAMI WYSTĘPUJĄCYMI W OKRESIE ZIMOWYM

    Właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt w tym sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować  uszkodzenie obiektu lub spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska stosownie do art.61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.
W związku z możliwością wystąpienia w okresie zimowym niekorzystnych warunków atmosferycznych mogących powodować uszkodzenia obiektów budowlanych, do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku zalegającym śniegiem i zapewnienie –
w razie konieczności – odśnieżania dachu oraz elementów budynku. Obowiązek ten dotyczy również usuwania sopli, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób poruszających się na ciągach pieszych i jezdnych przy budynku.
Przypomnieć należy, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać zagrożenie dla obiektu jak i dla osób wykonujących te prace, dlatego też winny być one prowadzone zgodnie  z zasadami bezpieczeństwa i przepisów BHP.
Stosownie do zapisu art. 70 ust.1 ustawy Prawo budowlane na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych spoczywa obowiązek bezzwłocznego usuwania wszystkich nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska.  Kto nie zapewnia wykonania okresowych kontroli stanu technicznego podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo budowlane).
W celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o niezwłoczne wypełnianie  obowiązków wynikających z ww. przepisów.