Aktualności

INFORMACJA

INFORMACJA

W DNIU 2 MAJA (CZWARTEK) 2024r.
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LEŻAJSKU
BĘDZIE NIECZYNNY 

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY !

INFORMACJA

INFORMACJA

W DNIU 29 MARCA (WIELKI PIĄTEK) 2024r.
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LEŻAJSKU
BĘDZIE CZYNNY
DO GODZINY 12:45

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY !

OGŁOSZENIE

PINB.233.1.2024

OGŁOSZENIE O NIEODPŁATNYM PRZEKAZANIU, DAROWIŹNIE ZBĘDNYCH, ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w  Leżajsku działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 998 ze zm.) informuje, iż dysponuje i może przekazać do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania lub darowizny zbędne, zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego w celu realizacji zadań publicznych.
Wykaz zbędnych, zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Leżajsku stanowi załącznik nr 1.
Nieodpłatne przekazanie zbędnych, zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek innych jednostek sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych, stosownie do § 38 ww. rozporządzenia.
Darowizna może nastąpić na rzecz podmiotów określonych w § 39, tj. jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych oraz jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U z 2021 poz. 1082 z późn. zm.), niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, oraz fundacji lub organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych. 
Jednostki zainteresowane otrzymaniem tych składników, proszone są o przesłanie do sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Leżajsku wniosku o nieodpłatne przekazanie (wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia) lub wniosku o darowiznę (wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia) w terminie do dnia 01.03.2024r. Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie zbędnych, zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego należy kierować na adres:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku ul. M.C. Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@pinblezajsk.pl w terminie do dnia 01.03.2024r.
Zbędne, zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego będą udostępnione do obejrzenia, po wcześniejszym ustaleniu terminu w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Leżajsku, ul. M.C.Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk.
O kolejności rozpatrzenia wniosków decydować będzie data i godzina wpływu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Leżajsku. Kwestia transportu po leży po stronie Odbierającego.
Osobą upoważnioną do kontaktu z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Leżajsku jest Pani Aneta Mendyk, tel. 696 343 367.
Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie BIP Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Leżajsku.

Załącznik_nr_1
Załącznik_nr_2
Załącznik_nr_3

INFORMACJA

INFORMACJA

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Leżajsku
informuje, że:
w dniu 29 grudnia (piątek) 2023 r.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku

będzie czynny do godziny 12:00
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

INFORMACJA W SPRAWIE DNIA WOLNEGO

INFORMACJA

Na podstawie
ZARZĄDZENIA NR 524 PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 25 października 2023 r.
w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Leżajsku
informuje, że:
2 stycznia (wtorek) 2024 r. jest dniem wolnym od pracy
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Leżajsku
z tytułu Święta Trzech króli przypadającego w sobotę
6 stycznia 2024 r.

KOMUNIKAT DO WŁAŚCICIELI, ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

KOMUNIKAT
POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W LEŻAJSKU
DO WŁAŚCICIELI, ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W ZWIĄZKU Z  POTENCJALNYMI ZAGROŻENIAMI WYSTĘPUJĄCYMI W OKRESIE ZIMOWYM

    Właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt w tym sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować  uszkodzenie obiektu lub spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska stosownie do art.61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.
W związku z możliwością wystąpienia w okresie zimowym niekorzystnych warunków atmosferycznych mogących powodować uszkodzenia obiektów budowlanych, do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku zalegającym śniegiem i zapewnienie –
w razie konieczności – odśnieżania dachu oraz elementów budynku. Obowiązek ten dotyczy również usuwania sopli, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób poruszających się na ciągach pieszych i jezdnych przy budynku.
Przypomnieć należy, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać zagrożenie dla obiektu jak i dla osób wykonujących te prace, dlatego też winny być one prowadzone zgodnie  z zasadami bezpieczeństwa i przepisów BHP.
Stosownie do zapisu art. 70 ust.1 ustawy Prawo budowlane na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych spoczywa obowiązek bezzwłocznego usuwania wszystkich nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska.  Kto nie zapewnia wykonania okresowych kontroli stanu technicznego podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo budowlane).
W celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o niezwłoczne wypełnianie  obowiązków wynikających z ww. przepisów.

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W LEŻAJSKU DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

KOMUNIKAT
POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W LEŻAJSKU
DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW
budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2
innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2

Przypomina się, że zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 682 z późn. zm.) z późniejszymi zmianami) co najmniej dwa razy w roku, w terminach do dnia 30 listopada oraz do 31 maja budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2 właściciel lub zarządca winien poddać okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
-elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
-instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
-instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Kontrole powinny przeprowadzać osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia lub kwalifikacje.
Osoba dokonująca każdej z powyższych kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli (co określa art. 62b ust.2 ustawy Prawo budowlane).

Wzór zawiadomienia znajduje się na stronie internetowej: https://pinblezajsk.pl/  w zakładce pliki do pobrania.

Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, są zobowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym lub zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy Prawo budowlane). Obowiązek ten powinien być potwierdzony w protokole z kontroli obiektu budowlanego. Osoba dokonująca kontroli stanu technicznego jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopie tego protokołu do organu nadzoru budowlanego.
Kto nie zapewnia wykonania okresowych kontroli stanu technicznego podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane), a kto nie spełnia obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo budowlane).

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W LEŻAJSKU DO WŁAŚCICIELI, ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym i występowaniem niskich temperatur oraz mając na względzie częste przypadki zatruć tlenkiem węgla przypomina się właścicielom i  zarządcom obiektów budowlanych, również budynków jednorodzinnych i zagrodowych o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 682 z późn. zm.), w tym zapewnienia przeprowadzenia, co najmniej raz w roku okresowej kontroli stanu technicznego użytkowanych obiektów budowlanych, a w szczególności sprawdzenia instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz innych okresowych kontroli wynikających z tych przepisów.

Jednocześnie przypomina się, że kontrole stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać, w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, natomiast w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów i przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych, wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Kontrole stanu technicznego instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające właściwe uprawnienia budowlane lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu  w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować  uszkodzenie obiektu lub spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia  lub środowiska stosownie do art.61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

Do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku zalegającym śniegiem i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu oraz elementów budynku. Obowiązek ten dotyczy również usuwania sopli, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób poruszających się na ciągach pieszych i jezdnych przy budynku.

Przypomnieć należy, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać zagrożenie dla obiektu jak i dla osób wykonujących te prace, dlatego też winny być one prowadzone zgodnie  z zasadami bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Stosownie do zapisu art. 70 ust.1 ustawy Prawo budowlane na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych spoczywa obowiązek bezzwłocznego usuwania wszystkich nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska np. pożar, wybuch, zatrucie gazem albo porażenie prądem elektrycznym.

Kto nie zapewnia wykonania okresowych kontroli stanu technicznego podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo budowlane).

Kontrolę wykonywania powyższych obowiązków prowadzą organy nadzoru budowlanego.

Portal eBudownictwo – brama cyfrowych usług Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił nowy portal eBudownictwo. Portal jest miejscem startowym do wszystkich usług i narzędzi cyfrowych urzędu dostępnych w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Prezentacja portalu odbyła się podczas ogólnopolskiego kongresu GUNB „Cyfryzacja procesu budowlanego w praktyce”, który odbył się 30 sierpnia w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. 

Nowy portal dostępny jest pod adresem  e-budownictwo.gunb.gov.pl.

W ciągu ostatnich trzech lat podjęliśmy wiele inicjatyw w ramach cyfryzacji procesu budowlanego. Właśnie udostępniamy bardzo ważne rozwiązanie, które stawia niejako kropkę nad ‘i’ tego procesu i scala wszystkie nasze projekty cyfrowe. Jest to portal eBudownictwo. Portal przygotowaliśmy przede wszystkim z myślą o obywatelach, którzy na każdym etapie realizacji budowy potrzebują korzystać z naszych cyfrowych rozwiązań. Tu znajdą je wszystkie w jednym miejscu, dostępne przez całą dobę i 7 dni w tygodniu – powiedziała podczas kongresu Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

O portalu

Główne cele budowy portalu eBudownictwo to:

  • udostępnienie wszystkich usług cyfrowych GUNB w jednym miejscu,
  • zwiększenie liczby użytkowników aplikacji uruchomionych przez GUNB,
  • popularyzacja projektu cyfrowych usług budowlanych.

Brama do usług

Z poziomu portalu można uzyskać dostęp do następujących aplikacji i systemów GUNB:

  • eBudownictwo Wnioski
  • Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB)
  • Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB)
  • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)
  • Elektroniczny Centralny rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane (e-CRUB)
  • eWykonaniaZastępcze
  • Akademia GUNB

Poprzez portal można także przejść do bazy wiedzy GUNB, listy pytań i odpowiedzi, bloga o cyfryzacji dostępnych na stronie gunb.gov.pl.

Ponadto, portal udostępnia informacje na temat Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB).

Celem projektu SOPAB jest dostarczenie urzędom w całej Polsce oprogramowania i sprzętu do prowadzenia spraw z obszaru budownictwa. W dłuższej perspektywie SOPAB ma zrealizować ideę “jednego okienka” do prowadzenia spraw obywateli z obszaru budownictwa.

System ZONE i CEEB

Od 18 września 2023 r. funkcjonować będzie pełna wersja systemu ZONE i uruchomione będą wszystkie funkcjonalności Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – CEEB.

System pozwoli między innymi, szybko i dogodnie dla obywatela, umówić okresowy przegląd przewodu kominowego.
Od momentu uruchomienia systemu, protokół z przeglądu przewodów kominowych będzie sporządzany w formie elektronicznej (e-protokół), będąc przy tym jedyną ważną formą. Protokoły sporządzone w wersji papierowej, które nie zostaną wprowadzone do systemu nie będą miały żadnej mocy prawnej.

Więcej informacji dot. systemu ZONE, znajduje się na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:

1. https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/termin-wdrozenia-centralnej-ewidencji-emisyjnosci-budynkow-i-systemu-zone

2. http://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/ceeb-mozliwosci-pelnej-wersji-systemu-zone

Kontakt

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LEŻAJSKU

ADRES
37-300 Leżajsk, ul. M. C. Skłodowskiej 8
II – piętro, pokój  203,204

TELEFONY
Sekretariat: 17 242 07 37 wewn. 21
Fax: 17 242 07 37 wewn. 26
Księgowość: 17 242 07 37 wewn. 23

E-MAIL
biuro@lezajsk.pinb.gov.pl

Adres elektronicznej skrytki pocztowej:
e-PUAP:  /PINBLEZAJSK/skrytka
e-Doręczenia:  AE:PL-73559-37692-RBWRV-22

GODZINY URZĘDOWANIA
Poniedziałek 7.30 – 15.30
Wtorek 7.30 – 15.30
Środa 7.30 – 15.30
Czwartek 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 15.30

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku przyjmuje interesantów w godzinach pracy.

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO w LEŻAJSKU przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we  wtorek w godzinach 14:00-15:30.

Linki