Aktualności

Ogłoszenia i przetargi

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Leżajsku poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Specjalista ds. inspekcji i orzecznictwa

Szczegóły oferty pracy znajdują się w niniejszym załączniku

Termin składania aplikacji: do 22.12.2022r.

Regulamin naboru dostępny jest pod następującym adresem.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko w służbie cywilnej – specjalista ds. inspekcji i orzecznictwa w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Leżajsku (ogłoszenie o naborze nr 112057 z dnia 08.12.2022r.), komisja konkursowa wybrała Panią Beatę Morawską zam. w Piskorowicach (Gmina Leżajsk).


ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na podstawie art. 81c ust. 2 i 4 ustawy Prawo budowlane w zakresie wykonania ekspertyzy technicznej na koszt osoby zobowiązanej do jej dostarczenia, zaprasza do składania ofert.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ekspertyza techniczna powinna zawierać ocenę, czy wykonane zadaszenie nad parterową częścią budynku mieszkalnego nr 164 zlokalizowanego w Dębnie (gmina Leżajsk), na działce nr ewid. 765 nie narusza przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, przy czym w przypadku niezgodności z tymi przepisami ekspertyza powinna określać sposób doprowadzenia przedmiotowego budynku lub jego części do zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego.

Pozostałe szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w niniejszym załączniku.

Termin składania ofert: do 06.02.2023r.


OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania innej jednostce budżetowej z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.
Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie składników majątku należy kierować na adres:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku ul. M.C. Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk lub drogą elektroniczną na adres: pnbl@wp.pl w terminie do dnia 29.12.2022r.

Szczegóły oferty znajdują się w niniejszym załączniku

czytaj dalej…

Informacje o Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Leżajsku (w tekście łatwym do czytania (ETR)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku w skrócie nadzór budowlany lub PINB.

Pracą nadzoru budowlanego kieruje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Leżajsku. Powiatowemu inspektorowi w pracy pomagają inni pracownicy biura.

 

Gdzie nas znaleźć?

Biuro nadzoru budowlanego znajduje się w budynku  na ulicy Skłodowskiej 8 w Leżajsku.

 

Żeby załatwić sprawy w nadzorze budowlanym możesz:

 

Napisać pismo i wysłać je na adres:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku

ulica Skłodowskiej 8

37-300 Leżajsk

 

Przynieść pismo do sekretariatu.

Sekretariat to biuro, w którym możesz zostawić swoje pisma i dokumenty.

Sekretariat znajduje się na 2 piętrze budynku w pokoju numer 204.

 

Napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP.

e-PUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

Do tego sposobu trzeba mieć internet i swoje kontro w e-PUAP.

 

Zadzwonić pod numer 17 240 07 37.

 

Napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy

pnbl@wp.pl  lub lezajsk@pinb.info.pl

 

Przyjść do nadzoru budowlanego i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy urzędu.

Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Jakie sprawy możesz załatwić w nadzorze budowlanym?

Możesz rozpocząć budowę obiektu.

Możesz zakończyć budowę obiektu.

Obiekt to może być na przykład dom, budynek garażu, budynek gospodarczy, sieć i przyłącze gazu, sieć i przyłącze kanalizacji, sieć i przyłącze wody, sieć i przyłącze elektryczne.

Możesz złożyć skargę lub wniosek.

Skarga lub wniosek  powinny zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • adres do korespondencji,
 • wskazanie czego dotyczy sprawa,
 • dołączenie kserokopii dokumentów, które posiada skarżący,
 • podpis.

 

Jakie są zadania nadzoru budowlanego?

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów Prawa budowlanego.

Kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej.

Badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych.

Współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Dostępność

Koordynator do spraw dostępności w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Leżajsku: Pani Barbara Bełz

Kontakt:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku
ul. M.C.Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk
tel. 17 2420737 wewn.21, fax. 17 2420737 wewn. 26
e-mail: belz.pinb@gmail.com

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku,
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku,
 3. monitorowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Leżajsku w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

Informator budowlany

W związku ze zwiększającą się liczbą wypadków dotyczącą zatruć tlenkiem węgla oraz  awariami instalacji gazowych, elektrycznych i wadliwym  funkcjonowaniem przewodów kominowych,

p r z y p o m i n a   s i ę

właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku poddawania ich okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego. Obowiązek ten wynika z art. 62  ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U.  z 2016r. poz. 290).

Utrzymanie obiektów

Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1)   okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

 1. a)elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 2. b)instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 3. c)instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2)   okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3)   okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli;

4)   bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2;

5)   okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych:

 1. a)co najmniej raz na 2 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW,
 2. b)co najmniej raz na 4 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem;

6)   okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.

1b. Instalacje ogrzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW użytkowanymi co najmniej 15 lat, licząc od daty zamieszczonej na tabliczce znamionowej kotła, powinny być poddane przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego jednorazowej kontroli obejmującej ocenę efektywności energetycznej i doboru wielkości kotła, a także ocenę parametrów instalacji oraz dostosowania do funkcji, jaką ma ona spełniać. Kontrolę tę przeprowadza się w roku następnym po roku, w którym upłynęło 15 lat użytkowania kotła, a kontrolę kotłów, które z dniem 31 grudnia 2009 r. użytkowane są już ponad 15 lat, przeprowadza się do dnia 31 grudnia 2010 r.

 1. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców:

1)   budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2)   obiektów budowlanych:

 1. a)budownictwa zagrodowego i letniskowego,
 2. b)wymienionych w art. 29 ust. 1.
 3. Właściwy organ – w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska – nakazuje przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.
 4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5-6a, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
 5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i urządzeń chłodniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 i pkt 6 oraz ust. 1b, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.
 6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:

1)   osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

2)   osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

6a. Kontrolę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących mogą przeprowadzać także upoważnieni pracownicy państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.

 1. Szczegółowy zakres kontroli niektórych budowli oraz obowiązek przeprowadzania ich częściej, niż zostało to ustalone w ust. 1, może być określony w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2.

Art. 63. 1. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania.

 1. W przypadku opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, który jest zajmowany przez organy administracji publicznej lub w którym świadczone są usługi znacznej liczbie osób, jak dworce, lotniska, muzea, hale wystawiennicze, świadectwo charakterystyki energetycznej powinno być umieszczone w widocznym miejscu w budynku.
 2. Właściciel budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 7, jest obowiązany zapewnić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli:

1)   upłynął termin ważności świadectwa charakterystyki energetycznego budynku;

2)   w wyniku przebudowy lub remontu budynku, uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Art. 64. 1. Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

 1. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje właścicieli i zarządców:

1)   budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2)   obiektów budowlanych:

 1. a)budownictwa zagrodowego i letniskowego,
 2. b)wymienionych w art. 29 ust. 1;

3)   dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

 1. Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumenty, o których mowa w art. 63, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego.
 2. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór książki obiektu budowlanego i sposób jej prowadzenia.

 

Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

Art. 17. Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy, są:

1)   inwestor;

2)   inspektor nadzoru inwestorskiego;

3)   projektant;

4)   kierownik budowy lub kierownik robót.

Art. 18. 1. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

1)   opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,

2)   objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,

3)   opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

4)   wykonania i odbioru robót budowlanych,

5)   w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych

– przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

 1. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.
 2. Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

Art. 19. 1. Właściwy organ może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko.

 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz listę obiektów budowlanych i kryteria techniczne, jakimi powinien kierować się organ podczas nakładania na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

Art. 20. 1. Do podstawowych obowiązków projektanta należy:

1)   opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 i 238), lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014), wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

1a)  zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego;

1b)  sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

2)   uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów;

3)   wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;

3a)  sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.);

4)   sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie:

 1. a)stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
 2. b)uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
 3. Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.
 4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy:

1)   zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów szczególnych;

2)   projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe.

 1. Projektant, a także sprawdzający, o którym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Art. 21. Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo:

1)   wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji;

2)   żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:

 1. a)stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,
 2. b)wykonywania ich niezgodnie z projektem.

Art. 21a. 1. Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.

1a. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

1)   w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w ust. 2 lub

2)   przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

 1. W planie, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych:

1)   których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości;

2)   przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;

3)   stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym;

4)   prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;

5)   stwarzających ryzyko utonięcia pracowników;

6)   prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;

7)   wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

8)   wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza;

9)   wymagających użycia materiałów wybuchowych;

10)  prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

 1. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1)   szczegółowy zakres i formę:

 1. a)informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 2. b)planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

– mając na uwadze specyfikę projektowanego obiektu budowlanego;

2)   szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, o których mowa w ust. 2, mając na uwadze stopień zagrożeń, jakie stwarzają poszczególne ich rodzaje.

Art. 22. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

1)   protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;

2)   prowadzenie dokumentacji budowy;

3)   zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

3a)  koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

 1. a)przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,
 2. b)przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów;

3b)  koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

3c)  wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych;

3d)  podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;

4)   wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;

5)   zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

6)   realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

7)   zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

8)   przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

9)   zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.

 

Art. 23. Kierownik budowy ma prawo:

1)   występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

2)   ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

 

Art. 24. 1. Łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne.

 1. Przepisy ust. 1 oraz art. 22 i art. 23 stosuje się odpowiednio do kierownika robót.

Art. 25. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

1)   reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2)   sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

3)   sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

4)   potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Art. 26. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1)   wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

2)   żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Art. 27. Przy budowie obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie.

 

Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych

Art. 41. 1. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

 1. Pracami przygotowawczymi są:

1)   wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;

2)   wykonanie niwelacji terenu;

3)   zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;

4)   wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

 1. Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.
 2. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:

1)   oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7;

2)   w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7;

3)   informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2.

 1. Rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy może nastąpić jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Art. 42. 1. Inwestor jest obowiązany zapewnić: objęcie kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

 1. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany:

1)   prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki;

2)   umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; nie dotyczy to budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych;

3)   odpowiednio zabezpieczyć teren budowy (rozbiórki).

 1. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do budowy lub rozbiórki obiektów, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, z wyjątkiem budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19. Właściwy organ może wyłączyć, w drodze decyzji, stosowanie tych przepisów również w stosunku do innych obiektów, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami.

3a. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się do budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników albo na których planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.

 1. Przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności.

Art. 43. 1. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie.

 1. Właściwy organ może nałożyć obowiązek stosowania przepisu ust. 1 również w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia.
 2. Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, wymagające inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem.
 3. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

 

Art. 44. 1. Inwestor jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ o zmianie:

1)   kierownika budowy lub robót,

2)   inspektora nadzoru inwestorskiego,

3)   projektanta sprawującego nadzór autorski,

podając, od kiedy nastąpiła zmiana.

 1. Do zawiadomienia należy dołączyć oświadczenia osób, wymienionych w ust. 1, o przejęciu obowiązków.

Art. 45. 1. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ.

 1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.
 2. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do prowadzenia dzienników: montażu i rozbiórki.
 3. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki oraz osoby upoważnione do dokonywania w nich wpisów, a także dane, jakie powinna zawierać tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, określa się w szczególności:

1)   kształt i wymiary tablicy informacyjnej oraz napisów na niej umieszczonych;

2)   formę ogłoszenia;

3)   miejsce umieszczenia tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia;

4)   zakres danych osobowych uczestników procesu budowlanego i pełnionych przez nich funkcji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;

5)   informacje dotyczące decyzji o pozwoleniu na budowę;

6)   informacje dotyczące podmiotów wykonujących roboty budowlane, w tym imię lub imiona i nazwisko lub nazwę i adres;

7)   przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych oraz maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie;

8)   informacje dotyczące telefonów alarmowych.

Art. 46. Kierownik budowy (rozbiórki), a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane – inwestor, jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenie dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oraz udostępniać te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów.

 

Pliki do pobrania

Uwaga! Niektóre wzory formularzy mają jedynie charakter informacyjny, nie mają charakteru dokumentów obowiązujących.

 

Rozpoczęcie budowy zamierzeń budowlanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów obowiązujących po zmianie ustawy z dnia 19.09.2020r:

Oświadczenie projektanta sprawdzającego

Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót (Druk prawnie obowiązujący)

 

Rozpoczęcie budowy zamierzeń budowlanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów obowiązujących przed zmianą ustawy z dnia 19.09.2020r:

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót

Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy

Informacja o danych bioz

Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

 

Zakończenie budowy zamierzeń budowlanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów obowiązujących po zmianie ustawy z dnia 19.09.2020r:

Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego (Druk prawnie obowiązujący)

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu (Druk prawnie obowiązujący)

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (Druk prawnie obowiązujący)

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych (Druk prawnie obowiązujący)

Informacja geodety

Oświadczenie Inwestora o zagospodarowaniu terenów przyległych

Oświadczenie kierownika budowy

Oświadczenie inwestora o zakończeniu budowy i braku sprzeciwu

 

Zakończenie budowy zamierzeń budowlanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów obowiązujących przed zmianą ustawy z dnia 19.09.2020r:

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy

Oświad. inwest. o braku sprzec. organów art.56 pb

Oświadczenie inwestora o zagospodarowaniu terenów przyległych

 

Inne:

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (Druk prawnie obowiązujący)

Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (Druk prawnie obowiązujący)

Zakres działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, zgodnie z zapisem art. 83 ust.1 ustawy – Prawo budowlane – należą:

1. Jako organu pierwszej instancji zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust.2, art.41 ust.4, art.44 ust.1, art.48 – 51, art.54, art.55, art.57 ust.4, 7 i 8, art.59, art.59a, art.59c ust.1, art.59d ust.1, art.59g ust.1, art.62 ust.1 pkt 3 i ust.3, art.65, art.66, art.67 ust.1 i 3, art.68, art.69, art.70 ust.2, art.71a, art.74, art.75 ust.1 pkt3 lit. a, art.76, art.78 oraz art.97 ust.1 ustawy – Prawo budowlane.

Zadania nadzoru budowlanego wykonują:

 1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
 2. Wojewoda przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.
 3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Organem nadzoru budowlanego I instancji jest:

 1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
 2. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w stosunku do spraw dla których organem administracji architektoniczno-budowlanej I instancji jest Wojewoda.

Organem nadzoru budowlanego II instancji jest:

 1. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w stosunku do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Do zadań organów nadzoru budowlanego należy:

 1. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów Prawa budowlanego (tekst jednolity – Dz.U. z 2016r. poz. 290).
 2. Kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej (kompetencje WINB w Rzeszowie).
 3. Badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych.
 4. Współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Do 2 zadań organów nadzoru budowlanego należy:

 1. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów Prawa budowlanego (tekst jednolity – Dz.U. z 2016r. poz. 290).
 2. Kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej (kompetencje WINB w Rzeszowie).
 3. Badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych.
 4. Współdziałanie z organami kontroli państwowej.

 

Utworzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Leżajsku

Wdrożona od dnia 1 stycznia 1999r. reforma dotychczasowego państwowego nadzoru budowlanego, oparta o ustrojową zasadę decentralizacji kompetencji, wyznaczyła kompetencję terenowych organów rządowych i samorządowych odpowiednio do podziału administracyjnego kraju. Inspektoraty nadzoru budowlanego jako oddzielne służby, zostały wyodrębnione ze struktur administracji. Zostały one przystosowane do samodzielnego funkcjonowania. Inspektoraty nadzoru budowlanego działają jako organy administracji państwowej o właściwości ogólnej. Inspektorat jest urzędem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wchodzącym w skład zespolonej administracji powiatowej i realizuje zadania na obszarze Powiatu Leżajskiego.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2016r. poz. 290).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami).
 • Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Leżajsku.

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Leżajsku do właścicieli, zarządców budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m

Przypomina się, że zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami) co najmniej dwa razy w roku, w terminach do dnia 30 listopada oraz do 31 maja budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2, właściciel lub zarządca winien poddać okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

 • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

czytaj dalej…

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Leżajsku do właścicieli, zarządców obiektów budowlanych

Z uwagi na rozpoczęcie sezonu grzewczego i występowanie niskich temperatur oraz mając na uwadze częste przypadki zatruć tlenkiem węgla przypomina się właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a szczególnie budynków jednorodzinnych i zagrodowych o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późniejszymi zmianami), zapewnienia przeprowadzenia w między innymi co najmniej raz w roku okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), instalacji gazowych oraz innych przeglądów. czytaj dalej…

Kontakt

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LEŻAJSKU

ADRES
37-300 Leżajsk, ul. M. C. Skłodowskiej 8
II – piętro, pokój  203,204

TELEFONY
Sekretariat: 17 242 07 37 wewn. 21
Fax: 17 242 07 37 wewn. 26
Księgowość: 17 242 07 37 wewn. 23

E-MAILE
lezajsk@pinb.info.pl
pnbl@wp.pl

Adres elektronicznej skrytki pocztowej:
e-PUAP:  /PINBLEZAJSK/skrytka
e-Doręczenia:  AE:PL-73559-37692-RBWRV-22

GODZINY URZĘDOWANIA
Poniedziałek 7.30 – 15.30
Wtorek 7.30 – 15.30
Środa 7.30 – 15.30
Czwartek 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 15.30

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku przyjmuje interesantów w godzinach pracy.

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO w LEŻAJSKU przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we  wtorek w godzinach 14:00-15:30.

Linki